TÜBİTAK

Web Adresi
1501 - TÜBİTAK SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

Proje kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Link
1071-ULUSLARARASI ARAŞTIRMA FONLARINDAN YARARLANMA KAPASİTESİNİN VE ULUSLARARASI AR-GE İŞBİRLİKLERİNE KATILIMIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI

Projenin amacı yeni bilgilerin üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için sunulan, uluslararası özgünlük içeren ve literatüre katkı sağlayacak araştırma projelerinin desteklenmesidir.
Link
SANAYİ YENİLİK AĞ MEKANİZMASI (SAYEM)

Ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliğiyle yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Link
1509 - TÜBİTAK ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAM (ULUSLARARASI)

Programın amacı, uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.
Link
1505 - ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.
Link
Ufuk Avrupa ( Horizon Europe)

Avrupa Birliği (AB) tarafından düzenlenen Çerçeve Programlar’ın 8.’si olan Ufuk2020’nin (Horizon 2020) ardılı konumundaki 9. Çerçeve Programı Ufuk Avrupa ile 2021-2027 yılları arasında 95,5 milyar Avro’luk bütçeyle bilim ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.Ufuk Avrupa bileşenleri altında yer alan küme, alan ve misyonlarda 2021 yılı çağrıları 24 Haziran 2021 tarihi itibariyle açılmıştır. Çağrı duyurularına Avrupa Komisyonunun Fonlama ve İhale Portalı üzerinden çağrı sayfasındaki arama motoru ve ilgili filtreler kullanılarak erişilebilir.

Ufuk Avrupa Programın amaçları;

-Avrupa Birliği’ni bilimsel ve teknolojik yönden güçlendirmek,
-Avrupa’nın yenilik kapasitesini, rekabetçiliğini ve istihdamını yükseltmek, toplum önceliklerini karşılamak,
-Avrupa’nın sosyoekonomik model ve değerlerini sürdürmektir.
Ufuk Avrupa Programının yapısı Ufuk2020 Programının yapısına benzer şekilde 3 bileşen altında toplanmaktadır. Bu 3 bileşen Bilimsel Mükemmeliyet, Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, Yenilikçi Avrupa olarak belirlenmiştir. Alt programların birbiri ve diğer Birlik Programları ile uyumlu ve bütünleyici olması planlanmıştır. Açık bilim ve açık yenilik kavramları Programın bütünü için uygulanacaktır.
Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Çerçeve Programlarının topluma daha iyi anlatılabilmesi, daha ölçülebilir hedefler dâhilinde değerlendirilebilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından misyonlar oluşturulmuştur. Misyonlar karşı karşıya olduğumuz zorlukların bazılarına belirli bir bütçe ile ve belirlenmiş bir sürede çözümler sunmayı amaçlamaktadır. Komisyon tarafından belirlenen 5 misyon aşağıda belirtilmektedir.

Kanser Misyonu: Conquering Cancer: Mission Possible
İklim Değişikliği Misyonu: Accelerating the transition to a climate prepared and resilient Europe
Okyanus ve Sular Misyonu: Regenerating our Ocean and Waters
İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu: 100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens
Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu: Caring for Soil is Caring for Life
Link
Ufuk Avrupa ( Horizon Europe) Destekleri

1-Alternatif protein dostu sürdürülebilir ve sağlıklı gıda ortamları oluşturmak. (Horizon-CL6-2021-Farm2Fork-07)
2-Gıda sisteminde özgünlük ve izlenebilirlik için etkili sistemler (Horizon-CL6-2022-Farm2Fork-01-11)
3-Besleme, Gıda güvenliği, Gıda Alerjenliği, Alternatif proteinlerin çevresel değerlendirilmesi ve diyet değişimleri konularda bilgi boşluklarını doldurma (Horizon-CL6-2021-Farm2Fork-01-12)
4-Ürünlerin, süreçlerin ve diyetlerin sağlığını, sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak için AB gıda sistemlerinin şeffaflığını artırmak. (Horizon-CL6-2021-Farm2Fork-01-17)
5-Deniz ve tatlı su ekosistemlerinden yenilikçi yiyecekler (Horizon-CL6-2022-Farm2Fork-02-05)
6-Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ve diyetler için mikro organizmalar (Horizon-CL6-2021-Farm2Fork-01-14)
7-Gıda üretim sistemlerindeki mikrobiyomlar (Horizon-CL6-2022-Farm2Fork-01-09)
8- Gıda sistemlerini dönüştürmek için ortak faydaları olan toplumun harekete geçirilmesi (Horizon-CL6-2022-Governance-01-01)
9-Vatandaşları gıda ve beslenme alanında “veri haklarını” kullanma konusunda yetkilendirmek için pilot yaklaşımlar ve araçlar(Horizon-CL6-2022-Governance-01-10)
10-Mevcut ve ortaya çıkan gıda güvenliği sorunlarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi (Horizon-CL6-2021-Farm2Fork-01-16)
11-Kalite etiketlerini taşıyan gıdaların bozulmasını önlemek için yenilikçi çözümler: organik gıda ve coğrafi işaretlere odaklanma (Horizon-CL6-2022-Farm2Fork-01-04)
12-KOBİ Hızlandırıcı Programı (EIC Accelerator)
Link
T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI AR-GE İNDİRİMİ

TÜBİTAK sanayi teşvikleri başlığında yer alan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ar-Ge
Vergi indirimi desteğinde, mükelleflerin, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına
yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmeleri bünyesinde yaptıkları harcamaların %100'ü kurum kazancının tespitinde Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınabilecektir.
Link
1602 - TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI

Türkiye kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru ve tescil sayısının
artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve
Türkiye menşeli patent sayısının artırılması hedeflenmektedir. TÜRKPATENT veya WIPO’ya başvuru yaparak, başvuru numarası alan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya ülkemizde yerleşik olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları Destek Programından faydalanabilirler.
Link
1503 - PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

Proje pazarlarının tanımı çerçevesindeki proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş
alışverişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal iş birliklerinin oluşturulmasına yönelik üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımlarıyla düzenlenecek ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesidir.Proje Pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile,
• Sanayi odası,
• Ticaret odası,
• Ticaret ve sanayi odası,
• İhracatçı birliğinden
Herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunludur
Link
1507 KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

Kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik daha etkin kullanımının sağlanması amacıyla 2020 yılı Ocak ayından başlayarak yılda 2 kez açılacak bütçe esaslı çağrılarla yürütülecektir. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.
Link
1512 - GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI PROGRAMI (BİGG)

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.
Link
1511-TÜBİTAK ÖNCELİKLİ ALANLAR ARAŞTIRMA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK P.D.P (TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI)

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle aşağıda yer verilen konular hedeflenmektedir.

-teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması
-mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi
-özgün teknolojilerin geliştirilmesi
-teknolojik gelişimde ivme kazanılması
Link
1707-SİPARİŞE DAYALI AR-GE PROJELERİ İÇİN KOBİ DESTEKLEME ÇAĞRISI

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük kısmını oluşturan KOBİ’lerin potansiyel müşterisi olan yenilikçi ürünleri/süreçleri geliştireceği Müşteri Kuruluş ortaklı Ar-Ge projelerinin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayabilecektir. Bu süreç ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına da katkı sağlayacaktır.

Bu doğrultuda 1707 Sipariş Ar-Ge – 2021-1 çağrısı ile müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip çıktıları olan Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Çağrıya sunulacak projelerde Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından yapılması; proje çıktısı ürünün Müşteri Kuruluş ve/veya Tedarikçi Kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Müşteri Kuruluş, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.
Link