Ticaret Bakanlığı

Web Adresi
PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği
kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderler karşılanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir:Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketler

A)Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği
-Destek kapsamında sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından
gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında
ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar
desteklenir.
- Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri desteklenir.
aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

B) Rapor, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği
- Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile
eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt
dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik
şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler,
şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000
ABD Dolarına kadar desteklenir.
Link
PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ

Programın kapsamında; Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler
ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik aşağıda belirtilen dijital
faaliyetlerine ilişkin giderleri karşılanabilmektedir.

-E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği
-Sanal Ticaret Heyeti Desteği
-Sanal Fuarlara Katılım Desteği
-Sanal Yurtdışı Pazarlama Faaliyeti
Link
YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ

Desteğin amacı; katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar iştiraklerinin ve
organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlamaktır.

Kimler Yararlanabilir: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları

Katılımcılara Sağlanan Destek
- Katılımcılar tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen
fuar katılımları ve bireysel katılımlar, katılımcının stand alanının metrekare
cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle desteklenir.

Organizatörlere Sağlanan Destek
- Bakanlıkça görevlendirilen organizatörlerin, yurt dışı fuar organizasyonuna
yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar
organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri tanıtım
faaliyetlerinden Uygulama Usul Esasları Genelgesinde belirlenenlere ilişkin
yapmış oldukları harcamalar %75 oranında desteklenir.
Link
ULUSAL FUARLARA KATILIM

Bakanlıkça belirlenen sektörel uluslararası-yurtiçi fuarların tanıtımı ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması için organizatör ve katılımcılara destek olmaktır.

Organizatörlerin tanıtım giderleri ve katılımcıların kira ve stant giderleri desteklemektir. Bakanlık tarafından belirlenen ve ilan edilen yurt içi fuarların organizatörleri ve bu fuarlara katılan ihracatçı birliğine üye firmalar başvurabilir.

Katılımcı firmalar tarafından yapılan kira ve bagaj masrafları için ödenen fatura tutarının %50'si maksimum 49.000 TL'ye kadar desteklenir.
Link
PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ

Desteğin amacı; şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik
mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya
kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri
giderlerini karşılamaktır.

Aşağıda yer alan belgelere ilişkin alım giderleri % 50 oranında
desteklenir. Desteklenen gider kalemleri şunlardır:
- Müracaat ve doküman inceleme giderleri
- Belgelendirme tetkik giderleri
-İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
-Test/analiz raporu giderleri
- Zorunlu Kayıt Ücretleri
-Tarım ürünleri analizine ilişkin sağlık/güvenlik sertifikası ücreti
-Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti
Link
SEKTÖREL TİCARET HEYETİ ve ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

Sektörel Ticaret Heyeti Programlarının Amaçları
• Potansiyel müşteriye ulaşılması ve sipariş alınması,
• Acente, temsilci ve dağıtıcı bulunması,
• Üretim ve pazarlama için işbirliği ve ortak yatırım
olanaklarının araştırılması,
• Sektörel bazda bilgi edinilmesi ve araştırma yapılması,
• Gidilen ülkenin pazar potansiyeli ve iş kültürünün tanınması.

Kimler Başvurabilir: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Birlikleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDS), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ve imalatçıların kurduğu dernekler, birlikler ve kooperatifler

Sektörel ticaret heyeti programlarının maliyetlerinin %50'si program başına 100.000 $'a kadar karşılanmaktadır. Benzer şekilde, tedarik misyon programlarının maliyetlerinin %50'si program başına 75.000 $'a kadar karşılanmaktadır. (Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönlendirilmesi halinde destek oranı %60'tır)
Aşağıdaki giderler karşılanır;
-Ulaşım
-Konaklama
-Tanıtım ve organizasyon giderleri: 1) Çeviri giderleri 2) Seminer, konferans, toplantı ve iş görüşmelerinin yapılacağı mekanın kiralanması 3) Katılım ile ilgili giderler 4) Görsel ve basılı reklam giderleri 5) Halkla ilişkiler hizmet giderleri 6) Ulaşım teşhir edilecek malın maliyeti.
Link
RAPOR SATIN ALMA DESTEĞİ

Amaç: Firmaların ve işbirliği yapan kuruluşların dış pazara giriş stratejilerini ve eylem planlarını oluşturmaları için satın aldıkları raporları desteklemektir. Şirketler ve işbirliği kuruluşları tarafından satın alınan sektör, ülke veya marka bazlı raporlarla ilgili giderler desteklenir. Veritabanları aracılığıyla alınan raporlar da destek kapsamındadır.
Uygun Başvuru Sahipleri:Kar amacı güden şirketler, sınai ve/veya ticari faaliyetlerde bulunan anonim şirketler ve kooperatif şirketler. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret Odaları ve/veya Sanayi, Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernek ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDS), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ve imalatçıların kurduğu dernekler, birlikler ve kooperatifler
Destek oranı, şirketler için %60 ve işbirliği kuruluşları için %75 olup, yılda maksimum 200.000 ABD Dolarına kadardır.
Link
YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKET& MARKA ALIMI-DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirketleri satın almaları yoluyla değer zincirlerine eklemlenmelerini desteklemektir. Yurt Dışı Şirket Alımı Desteği kapsamında, firmalarımızın yurt dışında yerleşik şirket alımı amacıyla satın aldıkları mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenmesi sağlanmaktadır.

Kimler başvurabilir: kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri ve işbirliği kuruluşu olarak; Türkiye İhracatçılarMeclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeler, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler.

Destek oranı şirketler için %60 ve işbirliği kuruluşları için %75 olup, yıllık maksimum destek 200.000 ABD Dolarına kadardır.
Satın alınması planlanan şirketin ileri teknolojiye sahip olması durumunda destek oranı %75'e çıkar.

Link
YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ve mal ticareti yapmak amacıyla yurt dışında açılan birimlerle ilişkin kira giderleri ile Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin giderlerin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kimler Faydalanabilir:
-Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, tasarım konusunda iştigal eden dernek, birlik ve vakıfları, ticaret ve/veya sanayi odaları, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler,
-Türkiye Ticaret Merkezini kuran ve işleten yurt dışında yerleşik şirket
-Türkiye Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketler ile bu şirketlerle organik bağı bulunan yurt dışında yerleşik şirketleri/şubeleri/temsilcilikleri,
-Üretim faaliyetiyle iştigal eden, kapasite raporu ve yurt içi marka tescili bulunan, 6102 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinde belirtilen şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerini ve Sektörel Dış Ticaret Şirketler.

A) Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi
B) Tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi
C)Yurt dışı marka tescil faaliyetlerinin desteklenmesi
Link
Türk Ticaret Merkezleri Teşvikleri TTM (New York, London, Dubai)

TİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TİM A.Ş): 'Türk' Markalarının ticaret kapasitesini artırmak amacıyla tüm dünyada Türk Ticaret Merkezleri (TTC) kurma vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde bir anonim şirkettir. Türk Ticaret Merkezleri, uluslararası pazarlara erişmek ve fiziksel olarak var olmak isteyen Türk işletmeleri için kuluçka merkezleri ve tanıtım fırsatları yaratabilmek amacıyl hizmet vermektedir. TTC, çeşitli hizmet ve üretim sektörlerindeki Türk merkezli işletmelerin ürünlerini müşterilere, tasarımcılara, karar vericilere ve önemli küresel pazarlardaki potansiyel müşterilere tanıtabileceği, sergileyebileceği imkanlar sunmaktır. BU imkanlar; ofis alanı, depo ve showroom gibi ürünleri sergileyebileceği yerel merkezlerlr olarak yıl boyu hizmet vermektedirler.

Firmaların ofis ve depo gibi birimleri Türkiye Ticaret Merkezlerinde yer alabilir. Ayrıca hukuki ve mali danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulmaktadır. Türk Ticaret Merkezi'nde açılan birim mülkün kira bedelinin 3/4'ü bakanlık tarafından karşılanmaktadır.
Link
ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ (UR-GE DESTEĞİ)

Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alarak şirketlerin uluslararası rekabet güçlerinin geliştirilmesine yönelik yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak, işbirliği kuruluşlarının önderliğinde ihracat alışkanlığı edinmelerini amaçlamaktadır.UR-GE projelerinde ortak ihtiyaç analizi ile başlayan süreç ortak öğrenme ve ortak pazarlama faaliyetleri ile devam etmektedir. İhtiyaç analizi sürecinde, proje katılımcısı her firma birer birer taranırken, sektörlerinin durumu da değerlendirilmekte ve kümelerin ihracat yol haritaları ortaya çıkarılmaktadır. Bu sayede, KOBİ'ler ortak bir vizyon ve ortak bir bakış açısına sahip olarak işbirliği içinde kendi hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini öğrenmektedirler.

UR-GE projeleri, firmaların işbirliği yaparken aynı zamanda rekabet etmeyi öğrendikleri bir destek sistemidir. Projelerde kaliteli üretim yapan, ancak ihracatı bilmeyen veya başlangıç düzeyinde ihracat yapan firmalar ile halihazırda ihracat yapan ve pazarlarını çeşitlendirmek isteyen firmaların kümelenme mantığı çerçevesinde birlikte hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir: Sınai ve/ veya ticari faaliyette bulunan kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri üyesi oldukları işbirliği kuruluşlarının (Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ), Ticaret Borsaları, İşveren Sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler) başvuru yapabilirler.

Destek Unsurları: İhtiyaç analizi, istihdam, eğitim/danışmanlık, tanıtım, yurt dışı pazarlama, alım heyeti ve bireysel danışmanlık.
Bir UR-GE projesi süresince ihtiyaç analizi, eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri için en fazla 400.000 ABD Dolarına kadar, yurt dışı pazarlama faaliyeti için faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 faaliyet ve alım heyetleri için faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar en fazla 10 alım heyeti için destek sağlanmaktadır. Ayrıca, işbirliği kuruluşunun proje koordinasyonu için istihdam edeceği en fazla iki personele ait istihdam gideri %75 oranında desteklenmektedir.

Link