Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

Web Adresi
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

“Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında ilan edilen öncelikli teknoloji alanlarında yer alan ve Türkiye’de ilk defa üretilen ürünlerin üretimine destek verilmesi amaçlanmaktadır. Yüksek teknoloji ürünlerin ticarileşmesi ve bu ürünlere yönelik yatırımın artırılması ve hızlandırılmasını amaçlayan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında; Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için;

-Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
-Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
-Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde/altyapılarında Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler,
-Öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek yatırımlar desteklenmektedir.

Destekten tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalar yararlanabilecektir. “Makine ve Teçhizat” ve “İşletme Gideri” desteği olmak üzere 2 başlıkta destek verilmektedir.

1. Makine ve Teçhizat Desteği
Mikro işletmelere en fazla 8.000.000 TL., ithal alımlarda %60, yerli alımlarda %80 oranında, Küçük işletmelere en fazla 7.000.000 TL., ithal alımlarda %50, yerli alımlarda %70 oranında, Orta büyüklükteki işletmelere en fazla 6.000.000 TL., ithal alımlarda %40, yerli alımlarda %60 oranında, Büyük işletmelere en fazla 3.000.000 TL., ithal alımlarda %10, yerli alımlarda %30 oranında destek
verilecektir. Bu destek kapsamında imzalanan sözleşmenin süresi 36 aydır.

2. İşletme Gideri Desteği
Mikro ve Küçük işletmelere, yatırımlarını tamamladıktan sonra 1 yıl faaliyet süresi içerisinde başvurusu yapılması durumunda, 1 yıl boyunca enerji, personel ve kira giderlerinin %75’i geri ödemesiz (hibe şeklinde) karşılanabilmektedir.
Makine ve teçhizat desteği ve işletme giderleri desteği toplamı en fazla 10.000.000 TL olabilecektir.
Link
Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri Desteği

Söz konusu programın amacı birden fazla kuruluşun ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmesini ya da platform kurabilmesini desteklemektir.

Birden fazla kuruluş, ortak bir proje geliştirerek Bakanlığa başvurduğunda ve değerlendirme sonucu desteklenmeye değer bulunduğunda vergisel muafiyet ve hibe desteğinden yararlanmaktadır. Proje için açılan ortak hesaba Bakanlık tarafından proje bütçesinin %50’sine kadarlık kısmı hibe olarak aktarılmakla birlikte proje kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşviki, Ar-Ge indirimi, Sigorta Primi Desteği ve Damga Vergisi İstisnası gibi muafiyetler verilmektedir.
Link
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ (TGB) TARAFINDAN GİRİŞİMLERE YÖNELİK TEŞVİKLER

TGB’lerde yer alan Girişimlere sağlanan teşvik unsurları:
• Vergiye Tabi Kazancın Tespitinde İndirim
• Kuluçka merkezinde yer alan girişimler için İndirimli Kira Ücreti uygulaması
• Kazançlar için Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası
• İthal Eşya İçin Vergi ve Harç İstisnaları
• Çalışan Gelir Vergisi Stopajı İstisnası
• SGK Primi İşveren Hissesinin Yarısı Oranında Desteklenmesi
• Temel Bilimler Alanlarında En Az Lisans Derecesine Sahip Personel İstihdamına Yönelik
Ücret Desteği
• Yazılım Satışında KDV İstisnası
• Girişim Sermayesi Yatırımlarına Vergisel Teşvik
• Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üniversite Personeli için TGB’lerde Çalışma İmkânı
• Üniversite Öğretim Üyeleri için TGB’lerde Şirket Kurma, Ortak Olma ve/veya
Yönetimlerinde Görev Alma İmkânı
• Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırmada Kolaylık
• Teknolojik Ürün Yatırım İzn
Link
AR-GE VE TASARIM MERKEZİ TEŞVİKLERİ

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin kurulması ile Ar-Ge ve yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesi, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, teknolojik bilginin ticarileştirilmesi, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye, yeniliğe ve tasarıma yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge ve tasarım personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması hedeflenmektedir.

Ar-Ge Merkezleri; dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

Tasarım merkezleri ise dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en az 10 tam zaman eşdeğer tasarım personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan birimlerdir.

İşletmeler tasarım veya Ar-Ge merkezi belgesi almaya hak kazandıklarında Vergi İndirimi, Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Damga Vergisi İstisnası ve Gümrük Vergisi İstisnası gibi muafiyetlerden yararlanabilmektedir.
Link
KÜMELENME DESTEĞİ (AKTİF DEĞİL )

Kümelenme Destek Programı ile Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine
katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.
-Proje uygulama süresi 5 yıl olup, proje başına en fazla 25 Milyon TL hibe verilebilmektedir.
-Kümelenme birlikteliklerinin hazırlayacakları 5 yıllık dönemi içeren iş planı bütçesinin en az %10’una, en fazla %50’sine hibe destek verilebilmektedir.
-Aşağıda yer alan kategorilerde gerçekleştirilecek faaliyetler için her türlü hizmet (personel, danışmanlık, eğitim vb.) ve mal (makine, donanım, yazılım vb.) alımına ilişkin maliyetler uygun maliyetlerdir. Yapım (inşaat) işleri maliyetleri sadece tadilat, yenileştirme vb. ile ilgili olduğu durumlarda toplam bütçenin %5’ini geçmediği hallerde uygun maliyet olarak nitelendirilebilir.
1. Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme
2. Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme
3. Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar
4. Yenilik

Kimler Faydalanabilir

• En az bir sanayi odası veya sanayi ve ticaret odası ve en az bir üniversite yer aldığı kümelenme birliktelikleri(il özel idareleri, yerel yönetimler, üniversiteler ve araştırma kurumları, teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi odaları ile sanayi ve ticaret odaları, borsaları, serbest bölgeler, organize sanayi bölgeleri, ihracatçı birlikleri, endüstri bölgeleri, kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler, vb. mesleki kuruluş ve teşekküller.)
Link
SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYO-EKONOMİK ENTEGRASYON İÇİN GİRİŞİMCİLİK KAPASİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ PROJESİ (ENHANCER)

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesinin temel amacı, geçim kaynağı ve istihdam imkanları aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Evsahibi Topluluklara katılımına katkıda bulunmaktır.

Hedefler:
-Yeni ürünler ve pazarların oluşturulmasına uygun bir ortam ve destek sağlayarak Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve Evsahibi Toplulukların girişimci etkinliklerini artırmak
-Evsahibi Topluluklar ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler için en etkin ve kapsayıcı ekosistemler olarak yerel girişimcilikleri değerlendirmek
-Ulusal düzeyde politika üretimi ve yürütülmesinin koordinasyonunu geliştirmek
-Piyasa işletmecilerinin performansının güçlendirilmesi yoluyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve yerel ev sahibi toplulukların istihdam fırsatlarını artırmak.


Link