KOSGEB

Web Adresi
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması,kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.
• Destek programının süresi 2 yıl olup; işletme, programın tamamlandığı tarihten itibaren başvurması halinde 1 defaya mahsus olarak destek programına tekrar başvuru yapabilir.
• Destekleme oranı, artırıcı yönde aksi hüküm bulununcaya kadar asgari %60
oranında ve geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır.
• Yurt İçi Fuar Desteği
• Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
• Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
• Tasarım Desteği
• Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
Link
İLERİ GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

• Programın amacı KOSGEB ileri girişimcilik eğitimlerini tamamlayan girişimcilerin ülkemizin
stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde kurduğu işletmelerin ilk dönemlerinde
karşılaşacakları maddi yükü hafifleterek ayakları üzerinde kalmalarını sağlamaktır.
• Kurulacak işletmenin İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda yer alan alt
sektörlerden birisi üzerinde faaliyet göstermesi gerekmektedir.
• Girişimcinin kurduğu işletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olmalıdır.
• Girişimcinin, işletme kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden başvuru tarihine kadar olan sürede
başka bir işletmenin hem gerçek kişi olarak sahibi, hem de tüzel kişi işletme olarak % 30 ve üzeri
ortaklığı bulunmamalıdır.
• Bu programdan sadece 1 kez faydalanılmaktadır.
• Kabul edilen başvurunun destekleme süresi 2 yıldır.
Link
GELENEKSEL GİRİŞİMCİ DESTEK PROGRAMI

Program ile KOSGEB girişimcilik eğitimlerini tamamlayan girişimcilerin kurduğu
işletmelerin ilk dönemlerinde karşılaşacakları maddi yükü hafifleterek ayakları
üzerinde kalmaları amaçlanmaktadır.
• Girişimcinin kurduğu işletme, başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş
olmalıdır.
• Girişimcinin, işletme kuruluş tarihinin 3 yıl öncesinden başvuru tarihine kadar olan
sürede başka bir işletmenin hem gerçek kişi olarak sahibi, hem de tüzel kişi işletme
olarak % 30 ve üzeri ortaklığı bulunmamalıdır.
• Bu programdan sadece 1 kez faydalanılmaktadır.
• Kabul edilen başvurunun destekleme süresi 2 yıldır.
Link
İŞ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Program ile KOBİ’lerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikte işbirlikleri tesis etmeleri amaçlanmaktadır.
Desteklenen alanlar:
a) Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat,
b) Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri,
c) Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,
d) Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama,
e) Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri,
f) Bunlara benzer karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleridir.
Link
İŞGEM/TEKMER PROGRAMI

Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

-İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) için İl Özel İdaresi, Belediye, OSB’ler, TOBB’a bağlı odalar
-Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) için kamu kurum ve kuruluşları; üniversiteler; TGB yönetici şirketi; TTO, TOBB’a bağlı odalar ve borsalar; TİM ve bağlı ihracatçı birlikleri; Ar-Ge enstitü ve merkezleri; girişimcilik, Ar-Ge, teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf,
dernek, kooperatif ve birlikler; bireysel katılım yatırımcıları ve işletmeler başvuru yapabilir.
Link
YURT DIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmeleri yurt dışına açmak ve KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını artırmaktır.
• Proje en az 8 ay, en fazla 24 aydır.
• Destek üst limiti 300.000 TL’dir.
• Proje destek oranı % 70 geri ödemesiz, % 30 geri ödemeli olarak
uygulanmaktadır. Yerli malı belgeli yazılım kullanılması halinde söz konusu kalem için geri ödemesiz destek oranına % 15 eklenmektedir.
• İşletmeler bu destekten sadece bir kez yararlanabilmektedir.
• İşletmeler başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olmalıdır.
• İşletmenin başvuru tarihi itibariyle yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekmektedir.
• İmalat sektörü veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösterenler hariç işletmelerin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olmaları gerekmektedir
Link
ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

Bu program,
a) Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı
b) Uluslararası Hızlandırıcı Programı
olmak üzere iki alt programdan oluşur.

Link
KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI

• Programın amacı küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet edebilirliklerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmelerini sağlamaktır.
• Program ile banka tarafından KOSGEB’e kayıtlı işletmelere kullandırılacak işletme, makine-teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına imkanlar dahilinde destek verilmektedir.
• Kredi faiz/kâr payı desteği geri ödemesiz olarak uygulanmaktadır
Link
KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

(a) Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
(b) Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini
sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.Link
AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

• Program ile yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmek veya iyileştirmek için bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikirler geliştiren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlanması amacıyla yeni ürünlerin üretilmesi amaçlanmaktadır.
• Program çağrı kapsamında olmayan sektörlere de sürekli başvuruya açıktır.
Link