Hibe veya Düşük Maliyetli Fon Sağlayan Uluslararası Kuruluşlar

Web Adresi
İŞLETMELERİN VE KOBİ'LERİN REKABET EDEBİLİRLİĞİ PROGRAMI (COSME)

COSME Programı, Avrupa Birliği tarafından 2014 yılında uygulanmaya başlanan ve 2021 yılına kadar devam edecek olan bir programdır. 2,3 milyar Avro bütçeye sahip olan COSME Programının amacı; Girişimcilik kültürünü teşvik edip, yeni girişimlerin kurulmasını ve büyümesini sağlayarak AB işletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve böylelikle yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktır.

COSME Programının aşağıda belirtilen dört ana hedefi ve bu hedefleri kapsayan bileşenleri bulunmaktadır.

-Kredi garantileri ve risk sermayesi sağlayarak KOBİ’ler için finansmana erişimin kolaylaştırılması, Finansmana erişim bileşeni,
-İşletmelerin AB pazarı öncelikli olmak üzere küresel düzeyde yeni pazarlara erişiminin geliştirilmesi, Pazarlara erişim bileşeni,
-İşletmelerin rekabet güçlerini ve sürdürülebilirliklerini artırmak için işletme dostu bir ortam oluşturulması ,Çerçeve koşulların (iş ortamının) iyileştirilmesi bileşeni
-Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi, Girişimciliğin teşvik edilmesi bileşeni,

COSME Programı kapsamında; pazarlara erişim, iş ortamının iyileştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi bileşenleri, Avrupa Komisyonu adına Avrupa KOBİ Ajansı (Executive Agency for SMEs – EASME) tarafından yürütülmektedir. Finansmana erişim altındaki finansal araçlar ise KOBİ’lere finansman sağlamak amacı ile kurulan Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund – EIF) tarafından yönetilmektedir.
Link
ALMAN ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ KURUMU (GIZ)

GIZ, Bonn merkezli, uluslararası kalkınma işbirliği alanında hizmet veren bir Alman kalkınma ajansıdır.GIZ, Türkiye’de Alman Hükümeti ve Avrupa Birliği (AB) adına faaliyet göstermektedir. Öncelikli alanları:

-İklim değişikliği ve yenilenebilir enerji kaynakları
-Göç
-AB Katılım Öncesi Mali Yardım portföyü

Link
FİNLANDİYA ENDÜSTRİYEL ORTAKLIK FONU

Finlandiya Endüstriyel Ortaklık Fonu (Finnfund), gelişmekte olan ekonomilerdeki ve hareketli piyasalardaki projelere uzun vadeli risk sermayesi sağlayan Finlandiya merkezli bir kalkınma finansmanı kuruluşudur. Finnfund, sadece karlı yatırımları ve projeleri değil, aynı zamanda sponsorlarla risk paylaşım programları aracılığıyla çevresel ve sosyal projeleride desteklemektedir. Finnfund ayrıca Finli işletmelerle hiçbir ilişkisi olmamasına rağmen önemli çevresel ve sosyal sonuçlar yaratan diğer kalkınma finansmanı kuruluşlarıyla birlikte projeler yürütmektedir.

Uygun başvuru sahipleri: Finlandiya şirketlerinin girdi sağlayıcıları ve uzun vadeli müşterileri, aracılar ve teknolojik lisanslar sağlayan şirketlerle işbirliği yapan gerçek ve tüzel kişiler.

Sermaye Yatırımıı: Finnfund, sponsorlar tarafından yürütülen projelere küçük bir hissedar olarak katılır. Katılım koşulları her proje için ayrı ayrı belirlenmekte olup, maksimum oran %30'dur. Finnfund, ortak olarak 5-10 yıl kalır ve projenin tamamlanmasıyla ortaklıktan ayrılır.

Krediler: Finnfund, piyasa koşullarında orta ve uzun vadeli fonlar sağlar. Faiz oranları ve garanti koşulları, projenin ve ülkenin risk düzeyine göre belirlenir. Fonlar genel olarak Euro ve USD olarak verilmektedir.
Link
JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AJANSI

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın (JICA) gelişmekte olan ülkelerde insan kaynaklarının gelişimini desteklemek için uyguladığı önemli teknik işbirliği faaliyetlerinden biride eğitim projeleridir.
Ülkelerinin kalkınmasında önemli rol oynayan yönetici, teknisyen, araştırmacı vb. kişiler, ihtiyaç duydukları bilgi ve teknolojiye erişim için Japonya'ya davet edilmektedir. Sanayiden, ticaretten insanlar Türkiye'den kursiyer olarak kabul edilmektedir. Ayrıca; Ajans uzun vadeli krediler sağlamaktadır.
Link
HOLLANDA KALKINMA FİNANSMAN BANKASI (FMO)

FMO, Hollanda'nın girişimci kalkınma bankasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde sağlıklı bir özel sektör oluşumuna destek sağlar. FMO, uzun vadeli krediler sağlamanın yanı sıra, bu firmaların bu ülkelerde büyümeleri için gerekli finansmanı sağlamayı amaçlamaktadır.

Uygun başvuru sahipleri: Gerçek ve tüzel kişiler.

Finansal hizmet türleri: KOBİ'lere klasik kredi hizmetlerinin yanı sıra fon ve finansal aracılık hizmetleri sunmaktadır.
Kapasite Geliştirme Programı (CD), müşterilerin işlerini geliştirmelerini sağlayan teknik bilgi ve diğer bilgilerin transferi ile ilgili projeleri destekler.
Link
ISPANYOL KALKINMA FİNANS KURUMU (COFIDES)

İspanyol Kalkınma Finansmanı Kurumu (COFIDES) 1990 yılından beri hizmet vermektedir. İspanyol şirketlerinin yatırımcı olarak faaliyet gösterdiği gelişmekte olan ülkelerde uygulanan uygun maliyetli projelere finansal destek sağlamaktadır.
Fon miktarı: COFIDES, 65 ülkede uygulanan 1 milyar Avro'yu aşan projelere, proje başına 30 milyon Avro üst sınır olmak üzere destek sağlamaktadır.
Link
AVRUPA İMAR ve KALKINMA BANKASI (EBRD)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Avrupa Birliği, Avrupa Yatırım Bankası ve 64 ülkenin ortaklığı ile kurulmuş kar amacı gütmeyen bir bankadır. Gelişmekte olan birçok ülkede gelişme sürecini hızlandırmak ve/veya sağlıklı büyümeye destek vermek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır.

Faaliyette bulundukları ülkelerde bankaların, endüstri kollarının ve özel sektör işletmelerinin projelerine destek sağlayan banka bu finansmanı; Destek, Eş finansman, Leasing, Garanti veya Ticari finansman yöntemleriyle sunmaktadır.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, T.C. Devletinin müsaadesi ve onayıyla 2011 yılından beri Türkiye de faaliyet göstermektedir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası İşletmeleri Nasıl Destekler?: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Danışmanlık Hizmetleri (BAS), yerel danışmanlarla mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelere çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. İşletme performansını artırmaya yönelik doğrudan destek, bankanın faaliyetlerde bulunduğu ülkelerdeki işletmelere sunulmaktadır.
Link