Diğer Finansal Kaynaklar

Web Adresi
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş (EXIMBANK)

Bankanın amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurtdışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesidir.

Destek Türleri:
• İhracat destek kredileri
• Yatırım kredileri
• Ticari risk sigortası
Link
TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI (TKYB)

Yatırımcıların finansman ve danışmanlık ihtiyacını karşılayarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınma öncelikleri doğrultusunda yapısal dönüşümüne yardımcı olarak, sermayenin tabana yayılmasına katkı sağlamak için çalışan bir yatırım bankasıdır.

TKYB, sıfırdan yatırım ve büyüme veya modernizasyon yatırımları için kredi sağlamakta, istihdamı, rekabet gücünü geliştirmeyi ve teknolojik ürünlerin üretimini desteklemektedir.

• İstihdam artışı
• Büyüme/modernizasyon
• Rekabet gücü geliştirme
• Enerji / kaynak verimliliği
• Teknolojik ürünlerin imalatı
• Ar-Ge ve İnovasyon
• İhracat artışı

Banka, üretim ve istihdam kapasitesi açısından ekonomimizin yapı taşları olan KOBİ'lere ulaşmak için Toptan Bankacılık (Apex) kullanmaktadır. Apex, Dünya Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Bankası Yatırım Bankası ve KfW gibi uluslararası finans kuruluşlarından sağlanan finansmanı ticari bankalar, finansal kiralama şirketleri ve geniş bir şube ağına sahip faktoring şirketleri aracılığıyla sağlanmasına olanak tanımaktadır. Toptan bankacılık projelerinde temel amaç mikro, küçük ve orta ölçekli firmaların üretim kapasitelerini ve rekabet güçlerini artırarak yatırıma ve istihdama katkı sağlamaktır.
Link
DÜNYA BANKASI İSTİHDAM YARATMA PROJESİ

• Kayıtlı İstihdam Yaratma Projesi, seçilen 24 ilde kayıtlı istihdam olanaklarını artırmayı ve iş olanaklarının kayıt altına alınmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Projenin amacı, büyük bir mülteci akınından etkilenen illerde bulunan özel işletmelerin finansal kaynaklara erişimini artırmak ve kayıtlı istihdamı artırmak için üretim ve/veya hizmet kapasitelerini genişletmektir.
• Proje kapsamında 126 milyon Euro'su 250'den fazla çalışanı olan Büyük İşletmelere doğrudan tarafından TKYP tarafından kullandırılacaktır. Geriye kalan 190 milyon Euro'su ise ticari bankalar aracılığıyla 250'den az çalışanı olan KOBİ'lerin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullandırılacaktır.

Bu projeyle, halihazırda konsolide sürekli iş yaratma kaydına sahip firmalara, işlerini genişletme ve pazar yaratma kapasitelerini artırmaları için kredi sağlanacaktır. Projenin Teknik yardım bileşeniyle, kayıtlı istihdamı artırma nihai hedefine ulaşılabilmesi için kredi yararlanıcılarının kurumsal kapasitelerini geliştirmelerine ve işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim kursları organize edilecektir.

1. İstanbul 7. Bursa 13. Mardin 19. Adıyaman
2. Gaziantep 8. İzmir 14. Kayseri 20. Batman
3. Hatay 9. Kilis 15. Kocaeli 21. Sakarya
4. Şanlıurfa 10. Konya 16. Osmaniye 12. Manisa
5. Adana 11. Ankara 17. Diyarbakır 23. Tekirdag
Link
COVID-19 KRİZİ İÇİN ASYA ALTYAPI YATIRIM BANKASI PROJESİ

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası'nın Türkiye COVID-19 Kredi Limiti altında onayladığı 300 milyon dolarlık kaynağı koronavirüs salgınından etkilenen işletmelere, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik olarak kullandırması hedeflenmektedir.
Link
DÜNYA BANKASI ULUSLARARASI FİNANS KURUM KREDİLERİ (IFC)

IFC, gelişmekte olan ülkelerde özel girişimcileri ve hükümetleri krediler, risk sermayesi ve danışmanlık hizmetleri vb. yoluyla destekleyen Dünya Bankası'na bağlı bir tüzel kişiliktir.

2009 yılı itibarıyla 179 üye ülkenin sahip olduğu IFC, Dünya Bankası grubunun diğer kurumlarıyla koordineli olarak faaliyet göstermekle birlikte, yasal ve mali açıdan bağımsız bir kuruluştur.

Gerçek ve tüzel kişiler ve hükümetler destekler için başvurabilir.

Bir projenin IFC tarafından finanse edilmesi için;

• Yatırımcı için karlı,
• Faydalıcı ülke ekonomisi için faydalı ve
• Sosyal ve çevresel politikalarla uyumlu olmalıdır.

IFC, 1 milyon ile 100 milyon $ arasında değişen fonlar sağlamaktadır. Ancak yatırımcıların katkısını sağlamak amacıyla Proje tutarının %25'inden fazlasını finanse etmemektedir.
Link
KREDİ GARANTİ FONU

KGF, teminat yetersizliği nedeniyle kredi alamayan KOBİ’lere ve KOBİ dışı işletmelere kefil olur. KGF, KOBİ’lerin ve KOBİ dışı işletmelerin finansmana erişimine destek olur.
Link
KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIIM ORTAKLIĞI A.Ş

Ülkemizde KOBİ'lerin finansman ihtiyacını gidermek amacıyla; TOBB, Halk Bankası, TESK, KOSGEB ve 16 değişik sanayi ve ticaret odasının ortaklığında kurulan KOBİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş., aktif olarak 2004 yılı Ekim ayında çalışmaya başlamıştır.
KOBİ Girişim Sermayesi AŞ'nin üstlendiği misyonu; 25 Milyon YTL'ik fon kapasitesi ile; vizyon sahibi girişimcilerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak rekabet avantajına sahip ürün veya hizmet projelerini, sermaye ve yönetim desteği ile gerçekleştirmelerini sağlamak olarak özetleyebiliriz.Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları, Sermaye Piyasası Kurulu´nun izni ile kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini, esas olarak sermaye kazancı elde etmek amacıyla, girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ortaklıklardır.

Girişim sermayesi, yüksek büyüme potansiyeline iş fikirlerine sahip şirketlere yapılan yatırımı ifade etmektedir. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları; bankalar gibi kredi vermemekte veya Tübitak, Kosgeb gibi hibe desteği sağlamamaktadır. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları; yatırım yapacağı şirkete sermaye koyarak, ortak olmaktadır.

Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları; fonlarındaki parayı, yenilikçi iş fikri olan ve gelecek vaad eden şirketlere yatırarak, bu şirketlerin üreteceği katma değerden faydalanmayı ve en iyi zamanda ortaklıktan ayrılmayı hedeflemektedirler.

Ortaklıktan ayrılma yöntemleri ise, başta şirket sahiplerine şirketin o tarihteki değeri üzerinden geri satma veya bunun gerçekleşmemesi durumunda üçüncü şahıslara hisse satışı veya sahip olunan hisselerin borsada halka arz edilmesidir. Ortaklıkta kalma süresi, ortalama 5-6 yıl olarak öngörülmektedir.
Link