Bölgesel Kalkınma Ajansları

Web Adresi
SERKA ( SERHAT KALKINMA AJANSI)

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı.
Link
KUDAKA (KUZEY DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI)

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 06/04/2021 tarihi itibari ile 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programını ilan etmiştir.

Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerimizin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000,00 TLolup, başarılı bulunan başvuru sahiplerinin aracı kurum (Vakıf Katılım Bankası Erzurum Şubesi) üzerinden kullanacakları 250.000,00 TL ile 2.500.000,00 TL arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyeti Ajans tarafından karşılanacaktır.

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programına bölgemizde faaliyet gösteren kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir.Proje başvuruları 06/06/2021 saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır.
Link
İKA (İPEK YOLU KALKINMA AJANSI)

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı. Ancak Ajans tarafından TÜGİP için faydalı olabilecek teknik destek açıklanmıştır. Buna göre;

2021 yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında alınacak başvurular Teknik Destek bileşenin olduğu “Tarımda Rekabetçilik” ve “İmalat Sanayinde Dönüşüm” ile bütünleşik bir yaklaşım içerisinde olması amaçlanmaktadır.

TRC1 Bölgesi’nde yer alan işletmeler açısından program kapsamında ulaşılması hedeflenen özel amaç(lar) şunlardır:

1. İşletmeler ile kooperatif ve birliklerde verimliliğin geliştirilmesi,
2. İşletmeler ile kooperatif ve birliklerde kurumsallaşmanın artırılması,
3. İşletmeler ile kooperatif ve birliklerde etkin pazarlama ve markalaşma araçlarının yaygınlaştırılması

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında belirlenen müdahale alanları şunlardır:
1. Kaynak Verimliliği
2. Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik
3. Pazarlama ve Markalaşma
Program kapsamında yapılacak başvuruların bu müdahale alanları ile ilişkili olması gerekmektedir.Program kapsamında TRC1 Bölgesi’nde kayıtlı bulunan ve aşağıda belirtilen niteliğe sahip tüzel kişilikler proje başvurusunda bulunabileceklerdir.

-Kar amacı güden işletmeler , Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programına 14.04.2021 tarihinden itibaren başvurularabileceklerdir.

Link
DOĞAKA ( DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI)

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, 2021 yılı için finansman maliyeti desteği açıkladı. Sera ve turizm sektörleri bu destekten faydalanabilmektedir.

Diğer mali destekler henüz açıklanmamıştır.
Link
KUZKA ( KUZEY ANADOLU KALINMA AJANSI)

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı.
Link
ORAN ( ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI)

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı.
Link
MARKA ( DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI)

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı. Ancak Ajans tarafından TÜGİP için faydalı olabilecek teknik destek açıklanmıştır. Buna göre;

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

2021 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

-Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
-Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
-Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı

Öncelik 1-Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat
Öncelik 2-İnovasyon
Öncelik 3-Sanayide Dijital Dönüşüm
Öncelik 4- Yeşil OSB
Öncelik 5-Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma- Sürdürülebilirlik
Öncelik 6-Sonuç Odaklı Programlar (SOP)
Öncelik 7-Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;


Link
FIRAT KALKINMA AJANSI

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı. Ancak Ajans tarafından TÜGİP için faydalı olabilecek teknik destek açıklanmıştır. Buna göre;

Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bingöl, Elâzığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, Sonuç Odaklı Programları ve Kaynak Verimliliği çerçevesinde etkinliğini artırmak veya bölgesel kalkınma açısından önem taşıyan faaliyetlerine yönelik eksikliğini duydukları teknik alanlarda eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması hedeflenmektedir.Programın amacı yerel aktörlerin İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi, Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması ve Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programları ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2021 yılı teması olarak belirlediği Kaynak Verimliliği kapsamında yürütecekleri çalışmalara veya bölgesel kalkınma için önem arz eden icraatlara yönelik danışmanlık, eğitim ve ulusal/uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi noktasında destek sağlanmasıdır.Toplam 700.000 TL bütçe tahsis edilen 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan her bir projeye KDV dâhil en fazla 50.000 TL tutarında eğitim, danışmanlık, sertifika ve belgelendirme faaliyeti desteği sağlanabilecektir.

Link
DİCLE KALKINMA AJANSI

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı.
Link
OKA ( ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI)

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı.Bununla birlikte, Ajansın teknik desteği bulunmaktadır. Teknik destek programı kapsamında yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

-Eğitim verme (Sadece uzaktan eğitim faaliyetleri),
-Danışmanlık sağlama,
-Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

Ancak açıklanan teknik destek programında yer alan önceliklerin TÜGİP için uygun öncelikler olmadığı görülmektedir.

1.Sağlık Endüstrisinin Geliştirilmesi ve Yerli Üretim
İmkanlarının Artırılması
2.Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin
Markalaşması ve Önemli Destinasyonların Tanıtılması
3. Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının
İyileştirilmesi
4.Akıllı Tarım ve Biyolojik Mücadele
5.Geleneksel El Sanatlarının Geliştirilmesi
6.Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Sosyal
Girişimcilik
7.Kaynak Verimliliği
Link
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı.
Link
DOKA (DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI)

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı. Ancak Ajans tarafından TÜGİP için faydalı olabilecek teknik destek açıklanmıştır. Buna göre;

İmalat Sanayi işletmelerinin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak amacıyla yönetim danışmanlığı alanında destek sağlanmaktadır.

Programın Özel Amaçları; İşletmelerin;

• Kurumsallaşma düzeyini artırmak ve yönetsel becerilerini geliştirmek,
• Pazarlama ve satış yetkinliklerini geliştirerek ticaret hacimlerini artırmak ve uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırmak,
• Yenilikçi uygulamalarla verimliliğini artırmak ve teknoloji altyapısını geliştirerek dijital dönüşümünü sağlamak.

Programın Öncelikleri;

Öncelik 1. Dijital Dönüşüm
Öncelik 2. Süreç ve Kaynak Verimliliği
Öncelik 3. Kurumsallaşma
Öncelik 4. Halka Arz
Link
DAKA (DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI)

2021 mali destek programı henüz açıklanmadı. Ancak ajans, TÜGİP'e faydalı olabilecek teknik desteği bulunmaktadır.
Teknik desteğin amacı, kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında zorluklarla karşılaşan yerel aktörlere destek olmak; Bu doğrultuda aşağıda yer alan alanlarda destek sağlanmaktadır.
-Eğitim programları sunmak,
-Program ve projelerin hazırlanmasına katkıda bulunmak,
-Kısa dönem uzman sağlamak,
- Danışmanlık verilmesi,
-Lobicilik faaliyetleri ve uluslararası ilişkilerin kurulması

Destekleek alanların öncelik sırasına aşağıda yer verilmiştir.
1.Van Gölü’nün koruma-kullanma dengesi gözetilerek etkileşimde bulunduğu alan içinde havza bazlı kalkınmaya yönelik başta turizm sektörü olmak üzere gölü temel alan sektörlerin geliştirilmesi, yatırım altyapısının güçlendirilmesi ve çevre yönetiminin sağlanması
2.Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması
3.SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konular

Başvuru yapabilecek Kurum ve Kuruluşlar;
-Yerel yönetimler,Üniversiteler,Diğer kamu kurum ve kuruluşları,Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,Sivil toplum kuruluşları,Organize sanayi bölgeleri,Küçük sanayi siteleri,Teknoloji geliştirme bölgeleri,Endüstri bölgeleri,İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar,Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler,Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler


Link