KVKK Bilgilendirme Metni

TÜGİP, TÜRKİYE GIDA İNOVASYON PLATFORMU 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü öncülüğünde oluşturulan Türkiye Gıda İnovasyon Platformu (TÜGİP) olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususlarına azami önem vermekteyiz. 

Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla TÜGİP tarafından hangi kapsamda işleneceğine ilişkin detaylar aşağıda başlıklar halinde bilgilerinize sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri

TÜGİP, faaliyetlerini sürdürebilmek ve KVKK ile ilgili sair kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir. Paydaşlarımıza ve üyelerimize ilişkin kişisel veriler gerek doğrudan gerekse de dolaylı yöntemlerle TÜGİP, TÜBİTAK birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb. araçlarla yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanabilir. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aşağıdaki kapsamda işlenebilmektedir:

 • TÜGİP hizmet ve faaliyetlerinin mevzuata ve TÜGİP politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi 
 • Ürün ve hizmetlerden paydaşları faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması,
 • Verilen destek ve hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
 • İş ilişkisi içerisinde olan ilgili şirket ve kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi 
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından ve ilgili paydaşlardan gelen bilgi ve diğer taleplerin zamanında karşılanabilmesi
 • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası 
 • Hukuki işlemlerin icrası ve sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi 
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası
 • Ürün ve hizmetlere dair kalite takibinin sağlanması, kKalite ve standart denetimlerinin ve iyileştirmelerinin yapılabilmesi
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Kurum ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi
 • Ziyaretçi, etkinlik ve toplantı katılımcıları ile ilgili süreçlerde koordinasyonun sağlanması
 • Her türlü kanal aracılığıyla kurum paydaşları ve ziyaretçileri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Toplanan kişisel verilerin yurtiçine ve yurtdışına aktarımı durumunda TÜGİP, Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde tanımlı hükümlere uygun hareket eder. Bu veriler, TÜGİP’in hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi ve hukuki şartları yerine getirebilmesi için zorunlu hallerde ilgili kanun, mevzuat ve protokoller kapsamında yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, ilişkili olunan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, üyeler, paydaşlar, proje ortakları, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir. 

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

7 Ekim 2016 tarihi ile yürürlüğe giren KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimlik bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek TÜBİTAK MAM Gıda Enstitüsü Gıda İnovasyon Merkezi, Gebze Yerleşkesi, Barış Mahallesi, 41400 Gebze/Kocaeli posta adresine veya kvkk@tugip.org.tr adresine iletebilirsiniz. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak başvuruda talep edilen husus açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 

Bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, TÜGİP, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Başvuruya yazılı ya da CD, flash bellek gibi kayıt ortamları vasıtasıyla cevap verilmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. Maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. 

Saygılarımızla